O spoločnosti

Firma MEDIA SK s.r.o. vznikla v roku 2005. Jej hlavnou aktivitou je projektovanie a dodávky systémov a zariadení pre čerpanie, dávkovanie, zmiešavanie a aplikáciu tekutých hmôt – farieb, lepidiel, tmelov, tukov, prísad a najrôznejších tekutých chemikálií v lakovniach a výrobných procesoch v celej Slovenskej republike.
Okrem dodávok čerpadiel, lakovacej, lepiacej techniky a príslušenstva, kde zastupujeme ako autorizovaný distribútor pre Slovensko firmu GRACO, sme dodávateľ kompletných technológií na kľúč, vrátane návrhu, projektu, realizácie a servisu podľa požiadaviek zákazníka.
Vďaka skúsenostiam z automobilového priemyslu, do ktorého smeruje významná časť našich aktivít, disponujeme tímom skúsených projekčných, montážnych a servisných pracovníkov.

Náš sortiment doplňujú produkty pre zaistenie čistoty v lakovniach a superčistých prevádzkach anglickej firmy ORAPI APPLIED. Jedná sa predovšetkým o lepivé utierky TAKRAG k odstraňovaniu prachu z predmetov pred lakovaním, snímacie a lepivé laky pre ochranu vnútrajšku striekacích kabín, lepivé rohožky pre prechody medzi čistými a znečistenými zónami.

Dalej sme náš sortiment rozšírili o bohatú ponuku hydraulických a pneumatických prvkov pre priemysel, ktorá pozostáva z vyše 120.000 skladových položiek. Tovar je dostupný v 99% do 2-3 pracovných dní.a

Naša spoločnosť pôsobí prostredníctvom sesterských firiem MEDIA CZ v Českej republike, Recycolor v Maďarsku a OOO MEDIA ENGINEERING v Rusku.

Záručné a predajné podmienky

Na všetky výrobky a inštalácie dodávané firmou Media SK, s.r.o., poskytujeme záruku 1 rok na materiálové a výrobné chyby, pokiaľ boli zariadenia a prístroje montované a obsluhované podľa našich doporučených pokynov a návodov. Pod záruku nespadajú chyby a opotrebenia, ktoré vznikli chybným používaním, opotrebovaním, koróziou, úrazom, vstavaním iných než originálnych dielov, neodbornou montážou alebo takým zaobchádzaním so zariadením, ktoré neumožňuje normálny pracovní postup.
Media SK, s.r.o. opraví alebo nahradí všetky chybné diely, pokiaľ budú zaslané vyplatené na nás priamo, alebo na poverenú servisnú dielňu. Ak sa zistí pri kontrole chyby reklamovanej počas záručnej doby, že chyba vznikla inou príčinou ako výrobnou alebo materiálovou chybou, bude oprava účtovaná v primeranom rozsahu.
V prípade reklamácie pri dodávke zariadení subdodávateľskej firmy si Media SK, s.r.o. vyhradzuje právo podľa dohody so subdodávateľskou firmou rozhodnúť, akou formou bude reklamácia vybavená (výmenou zariadenia, náhradou chybných dielov, opravou dielov, zľavou alebo vrátením zaplatenej čiastky).
Dodané zariadenie sa stáva majetkom kupujúceho až po uhradení celej kúpnej ceny. Pokiaľ pri dodávke zariadenia neuplatní odberateľ reklamáciu na množstvo, typ a viditeľné chyby zariadenia u firmy Media SK, s.r.o. písomne do 1 týždňa od dodávky zariadenia, považuje sa dodávka za splnenú podľa dodacieho listu.
Zo zodpovednosti firmy Media SK, s.r.o. sú vylúčené zodpovednosti za akékoľvek priame i nepriame škody v súvislosti s dodaným zariadením subdodávateľskej firmy a tím i náhrady týchto škôd, vynímajúc priame škody spôsobené pracovníkmi firmy Media SK, s.r.o.
Firma Media SK, s.r.o. ani subdodávateľské firmy nie sú zodpovedné za účinky materiálov, s ktorými sa pracuje na dodaných zariadeniach, napr. chemikálie, farby, rozpúšťadlá a podobne, pretože subdodávateľské firmy ani firma Media SK, s.r.o. tieto materiály nevyrába ani nepredáva. Z dôvodu existencie veľkého počtu týchto materiálov a ich rôznorodých vlastností by mali kupujúci a užívatelia dodaných zariadení vyžadovať od výrobcov a dodávateľov materiálov všetky údaje týkajúce sa styku s tesnením a použitými materiálmi na dodaných zariadeniach. Kupujúci musí rovnako dodržiavať bezpečnostné predpisy a odporučenia, zvlášť čo sa týka manipulácie so zariadením pri vysokých tlakoch, ďalej predpisov požiarnych a hygienických.

Tieto záručné a predajné podmienky platia pre zariadenia a diely dodané firmou Media SK, s.r.o. a sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Návrat hore